Vietnam

Bằng Tốt Nghiệp Ðại Học (Bachelor’s degree)